Μούσουλος, Λουκάς (1910-1993)

Συμβολή εις την μελέτην των κοιτασμάτων χαλκούχου σιδηροπυρίτου της νήσου Κύπρου : Contribution à l'etude des gisements de pyrite cuivreuse de l'île de Chypre / recherches geologiques et minières dans la region de Calavassos Λ. Μουσούλου. - Athènes Laboratoire de Geologie de l'Universite 1957 - 54 σ. 18 εικ. 26 εκ.

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γεωλογικά Χρονικά των Ελληνικών Χωρών", 8 (1957), 269-320

Απογρ. Απρ. 1995

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σσ. 319-320)

Resume: pp. 311-318


Μεταλλεία
Γεωλογία

620
Koha by