Κορωναίος, Ν.

Eine Untersuchung uber die Leistungsfahigkeit versetzter Strassenkreuzungen / Nik.-Joh. G. Koroneos. - [1963] - 8σ.

Ανάτυπο από το περιοδικό Schweizerische Bauzeitung, 81:23 (6.6.1963).

Απογραφή Απρίλιος 1995


Μηχανική--Εφαρμοσμένη
Οδοποιία

620
Koha by