Μούσουλος, Λουκάς (1910-1993)

Les gisements pyriteux du district minier d'Hermione : Τα θειούχα κοιτάσματα της μεταλλοφόρου περιοχής Ερμιόνης, το πρόβλημα της γενέσεώς των / L. Moussoulos / Λ. Μουσούλου. - Athènes Laboratoire de Geologie de l'Universite 1958 - 46 σ. 19 εικ., 3 πίν. 27 εκ.

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γεωλογικά Χρονικά των Ελληνικών Χωρών / Annales Geologiques des Pays Helleniques", τ. 9 (1958), 119-164.

Απογρ. Απρ. 1995

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σσ. 163-164)

Περίληψη (ελληνικά) σσ. 155-163


Μεταλλεία
Γεωλογία

620
Koha by