Τζάρτζανος, Ζήσιμος Α.

Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ, ΖΗΣΙΜΟΣ Α. - ΑΘΗΝΑ Τ.Ε.Ε. 1965 - 11 σ.

αρ. εγγρ. 4996 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Υγειονομικά κτίρια
Κτιριολογία
Οικοδομική & Οικοδομές
Αρχιτεκτονική--Ελλάδα

725
Koha by