ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΕΩΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ Τ.Ε.Ε. 1940 - 31 σ.

αρ. εγγρ. 4997 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Δημόσια κτίρια
Κτιριολογία
Αρχιτεκτονική--Ελλάδα
Πολιτική--Άμυνα

725
Koha by