ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 1904 - 25 σ.

αρ. εγγρ. 5011 Απογρ. Δεκ. 95


Κοινωνική πρόνοια
Οργανισμοί
Κωνσταντινούπολη

360
Koha by