Παπαϊωάννου, Κ. Π.

ΛΟΓΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Κ. Π. - ΑΘΗΝΑ 1965 - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 6234 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996
Koha by