Κωνσταντινίδης, Άρης (1913-1993)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ HOTEL / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΡΗΣ. - ΑΘΗΝΑ χ.χ - 23 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5017 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Ξενοδοχεία
Κτιριολογία
Αρχιτεκτονική--Ελλάδα

725
Koha by