ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Α. Σ. ΚΑΛΩΝ - ΑΘΗΝΑ 1969 - 45 σ.

αρ. εγγρ. 5025 Απογρ. Δεκ. 95


Οικοδομική & Οικοδομές
Καταστατικά
Οργανισμοί--Ελλάδα

728
Koha by