Σωτηρίου, Γεώργιος Α. (1880-1956)

ΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟΝ ΚΑΣΤΡΟΝ ΧΛΟΥΜΟΥΤΣΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΛΑΡΕΝΤΖΑΝ / ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. - ΑΘΗΝΑ 1953 - (χ.σ.)

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5054 Απογρ. Δεκ. 95


Κάστρα
Αρχιτεκτονική--Φραγκική
Αρχαιολογία--Ελλάδα

728.8
Koha by