Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (1927- )

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ / ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Π.Θ. 1982 - 104 σ., ανάτυπο

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο από Θ' τόμο της Επιστημονικής Επετηρίδας της Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων αρ. εγγρ. 5085 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Αρχιτεκτονική--Βυζαντινή
Βουλγαρία
Αρχιτεκτονική κατοικιών
Αρχοντικά

723.2
Koha by