Μούσουλος, Λουκάς (1910-1993)

Εξόρυξις των πετρωμάτων : εκρηκτικαί ύλαι - όρυξις των διατρημάτων / Λ. Μουσούλου. - α' έκδ. - Αθήναι [χ. ε.] 1959 - 269 σ. 224 σχέδια 25 εκ.

Απογρ. Απρ. 1995

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία (σσ. 265-266) και ευρετήριο (σσ. 267-269)


Ορυχεία
Γεωλογία

620
Koha by