Απολογία Ιωάννου Ορλάνδου και Ανδρέου Λουριώτου εις την κατ'αυτών απόφασιν του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των εν Λονδίνω διαπραγματευθέντων δύο ελληνικών δανείων κατά το 1824 και 1825 εκδοθείσαν εν Ναυπλίω την 29 Οκτωβρίου 1834 και κοινοποιηθείσαν την 18 Ιανουαρίου 1835 - Εν Αθήναις Εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Αντωνιάδου 1839-1840 - 2 τόμοι (391, 141 σ.)

Πρώτος τόμος: έκδοση 1839. Δεύτερος τόμος: 1840.

Απογρ. Ιούλ. 1996


Ορλάνδος- Ιωάννης (τέλη 18ου αι.-1852)
Λουριώτης- Ανδρέας (1789-1854)


Ελλάδα--Ιστορία--Επανάσταση του 1821 (1821-1830)
Δίκες
Koha by