Κακριδής, Ιωάννης Θ. (1901-1992)

Οδυσσέως αναγνωρισμός / Ι. Θ. Κακριδή. - Θεσσαλονίκη Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1956 - 9 σ.

Ανάτυπο από: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής [Α.Π.Θ.], τόμ. Ζ', μνημόσυνον Χαρίτωνος Χ. Χαριτωνίδου.

Απογραφή Μάρτιος 1995


Λαογραφία--Ελλάδα
Έπη--Αρχαία ελληνικά
Επίδραση--Μορφωτική & Διανοητική
Δημοτικά τραγούδια

390
Koha by