Βασιλειάδης, Δημήτριος Β.

ΜΙΑ ΠΑΛΗΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ : Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ. - ΑΘΗΝΑ 1961 - 10 σ.

αρ. εγγρ. 5104 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Πολεοδομία
Άνδρος
Ελληνικά νησιά
Οικισμοί

728.495
Koha by