Τριποδάκης, Δ. Ε.

Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΛΑΣΗΘΙ / ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ, Δ. Ε. - χ.χ - 12 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5115 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Κατοικίες
Κρήτη
Ελληνικά νησιά
Χωριά

728.495
Koha by