Κυδωνιάτης, Σόλων Π. (1906-2001)

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙ / ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΣΟΛΩΝ Π. - ΑΘΗΝΑ 1982 - 68 σ.

αρ. εγγρ. 5120 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Λαϊκή τέχνη--Ελλάδα

728.495
Koha by