Βρανούσης, Λέανδρος (1921-1993)

Τα χειρόγραφα των Μετεώρων : Προλεγόμενα εις το ομώνυμον έργον το εκδοθέν εκ των καταλοίπων του Ν. Βέη υπό της Ακαδημίας Αθηνών / Λ. Βρανούση. - Αθήναι Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού 1967 - σσ. *1-*80 80 πίν. α/μ και έγχρ. 25 εκ.

Ανάτυπο από τον τόμ. Α', σσ. *1-*80 του πολύτομου έργου: Τα χειρόγραφα των Μετεώρων, Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη.

Απογρ. Ιούλ. 1996


Βέης- Νίκος Α (1883-1958)


Χειρόγραφα
Μετέωρα

091
Koha by