Μέγας, Γεώργιος Α. (1893-1976)

ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ / ΜΕΓΑΣ, Γεώργιος Α. - ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1967 - ανάτυπο, 36 σ., 47 εικ., 21 πίν.

αρ. εγγρ. 5122 ανάτυπο: Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον, Δ' τ., σ. 83-118, πίν. XVI-XXXVI Απογρ. Δεκ. 1995


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Αγροτικά σπίτια
Άνδρος

728.495
Koha by