Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. (1927- )

Η ΛΑΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. - ΑΘΗΝΑ Τ.Ε.Ε. 1967 - 213 σ.

Παρατηρήσεις: Βιβλιοκρ.: Χρ. αισθ. 1967-68, 6-7, σ.201-202 αρ. εγγρ. 5129 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Βέροια

728.495
Koha by