Αστεριάδης, Αγήνωρ (1898-1977)

Το σπίτι του Σφάρτς στ' Αμπελάκια / Α. Αστεριάδης. - Αθήναι χ.ε. 1928 - 22 σ. εικ. στ', 21 εκτός κειμένου (έργα του Αγήνορος Αστεριάδη) 30 εκ.

Κατά τη σημ. του συγγρ. στη σ. 22: "Η περιγραφή αυτή έγινε με τη βοήθεια του καθηγητή κ. Γ. Σωτηρίου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά".

Απογρ. Δεκ. 1995


Αστεριάδης- Αγήνωρ (1898-1977)


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή--Ελλάδα
Κτιριολογία
Αμπελάκια
Ζωγράφοι--Έλληνες

728.495
Koha by