Σίνος, Στέφανος

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ / ΣΙΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ. - ΑΘΗΝΑ 1976 - 157 σ.

αρ. εγγρ. 5138 Απογρ. Δεκ. 95


Αρχιτεκτονική--Λαϊκή
Οικισμοί
Κύπρος

728.495
Koha by