ΦΡΟΥΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ - Αθήνα ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1973 - 249 σ., εικ. & σχέδια

αρ. εγγρ. 16044 Εκδόθηκε μόνον ο τόμος 1/1973 απογρ. Νοέμβριος 1996


Αρχιτεκτονική--Φρουριακή
Κάστρα
Οχυρώσεις

728.8
Koha by