Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. (1900-1981)

Ο διάλογος, η διαλεκτική και η εποχή μας / Ho dialogos, he dialektike kai he epoche mas J. N. Theodorakopoulos. - Torino Edizioni di "Filosofia" [χ.χ.] - 11 σ. - Saggi filosofici .

Απογρ. Φεβρ. 1995


Φιλοσοφία--Σύγχρονη
Διαλεκτική

190
Koha by