Κακριδής, Ιωάννης Θ. (1901-1992)

THE PART OF CEPHALUS IN PLATO'S REPUBLIC / KAKRIDIS, JOHANNES T. - n.d - 7 p.

αρ. εγγρ. 5346 Απογραφή Φεβρουάριος 1995


Πλάτων (427-347 π.Χ.)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία

180
Koha by