Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

MISCELLANEA PHILOSOPHICA: I. Zu Hippon von Samos, II. Zu Protagoras, III. Zu Heraklit, IV. Zu Clemens ... / ZOUMPOS, A. N. - Αθήνα n.d - 5 p. ανάτυπον

αρ. εγγρ. 53511, 53512 (ιδιόχειρη αφιέρ. του συγγρ.), 53513 ανάτυπον: "Πλάτων", έτος ΙΔ' (1962), τεύχ. Α' & Β' (27/28), 304-309 Απογρ. Φεβρ. 1995 Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία

180
Koha by