Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

ΚΑΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡ'ΗΡΑΚΛΕΙΤΩ / ΖΟΥΜΠΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. - 1959 - ανάτυπο, σελ. 297-311

αρ. εγγρ. 53821, 53822 (αφιέρωση του συγγρ. στον Π.Α. Μιχελή), 53823, 53824 Ανάτυπο: "Αθηνά", τ. ΞΓ'(1959) Απογρ. Νοέμβρ. 2003


Ηράκλειτος (π. 540-π. 480)


Φιλοσοφία--Ελληνική--Αρχαία
Φιλόσοφοι--Αρχαίοι
Φιλοσοφία--Προσωκρατική

180
Koha by