Ζούμπος, Αναστάσιος Ν. (1921- )

Amelius von Etrurien : Sein Leben und seine Philosophie / Beitrag zur Geschichte des Neoplatonismus II. Teil A. N. Zoumpos. - Athen [χ. ε.] 1956 - 52 σ. 24 εκ.

Απογρ. Φεβρ. 1995

Διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian στο Μόναχο (Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde der Philosophischen Fakultat der Ludwig-Maximilians-Universitat zu Munchen)

Περιεχόμενα: Literaturangabe / Vorwort / Einleitung / I. Teil: Sein Leben (a) Biographisches (b) Schriften (c) Amelius als Mitarbeiter bei der Herausgabe der Werke des Plotin / II. Teil: Die Philosophie (a) Theologie (b) Psychologie (c) Ethik / Ergebnis


Αμέλιος Γεντιλιανός (3ος αι. μ. Χ.)


Νεοπλατωνισμός

186
Koha by