Παπατσώνης, Τάκης Κ. (1895-1976)

Φώτα από τον τάφο (αφιέρωμα στον Σατωβριάνδο) / Τ. Κ. Παπατσώνη. - Αθήνα 1968 - 28 σ. 24 εκ.

Ανάτυπο από το περιοδικό "Νέα Εστία", έτος ΜΒ', τ. 84ος, τεύχ. 995 (Χριστούγεννα 1968), σσ. 121-142

Απογρ. Μάρτ. 1996


Chateaubriand- François-René vicomte de (1768-1848)


Γαλλική λογοτεχνία
Αφιέρωμα
Συγγραφείς--Μελέτες και κριτική

840
Koha by