Καρακασσώνης, Γεώργιος Π.

Υδατική οικονομία / Γ. Π. Καρακασσώνη. - Αθήναι [χ.ε.] 1941 - 134 σ. 75 εικ., 6 πίν. 25 εκ.

Απογρ. Απρ. 1995


Δημόσια έργα
Ύδρευση
Μηχανική--Εφαρμοσμένη

620
Koha by