Κωνσταντινίδης, Δημήτριος

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. - ΑΘΗΝΑ χ.χ - 76 σ.

αρ. εγγρ. 4458 Απογρ. Νοέμβρ. 95


Ναοί--Αρχιτεκτονική
Ιερουσαλήμ

726
Koha by