Σαραντόπουλος, Σπυρίδων

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥΤΩΝ : ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ / ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ. - ΑΘΗΝΑ 1951 - 24 σ.

αρ. εγγρ. 5794 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996
Koha by