Κωστέας, Αντώνιος Δ.

ΣΙΔΗΡΑΙ ΓΕΦΥΡΑΙ / ΚΩΣΤΕΑΣ, Α. Δ. - 3 έκδ - ΑΘΗΝΑ 1958 - Τομ. 1 : 375 σ.

αρ. εγγρ. 5809 Απογραφή Απρίλιος 1995


Γέφυρες

620
Koha by