Αγγελίδης, Σ. Μ.

ΣΠΟΥΔΑΙ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΙΣ / ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Σ. Μ. - ΑΘΗΝΑ 1966 - (χ.σ.)

αρ. εγγρ. 5840 Απογραφή Σεπτέμβριος 1996

ΥΠΟ
Koha by