ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1960 - ΑΘΗΝΑ 1961 - 90 σ.

αρ. εγγρ. 5873 Απογραφή Οκτώβριος 1996


Οργανισμοί--Ελλάδα

060
Koha by