ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Τ.Τ. - ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 1933 - 37 σ.

αρ. εγγρ. 5911 Απογραφή Απρίλιος 1995


Σιδηρόδρομοι

620
Koha by