Ο ΠΥΡΗΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - χ.χ - 31 σ.

Παρατηρήσεις: Ανάτυπο αρ. εγγρ. 5922 Απογραφή Απρίλιος 1995


Φυσική

500
Koha by